Villkor

 1. Detta avtal avser företagsbildningstjänster, årliga tjänster eller andra relaterade tjänster (gemensamt och solidariskt kallad ”Tjänsten”).
 2. Parter i detta avtal är GCS Europe Ltd, som anges på fakturan eller orderbekräftelsen, (”GCS Europe Ltd”) och den individ eller juridiska person som gör beställningen, (”Kunden”). Om tjänsten avser en företagsbildning, årsadress eller företagssekreterartjänster till sådana företag eller en varumärkesregistrering eller varumärkesövervakning, är varje företag till vilket dessa tjänster erbjuds och den person som gör beställningen solidum ansvariga för de avtalsenliga förpliktelserna enligt denna avtal, inklusive men inte begränsat till betalning.
 3. En beställning är bindande när Kunden skickar en beställningsblankett till GCS Europe Ltd, när dessa villkor har godkänts genom elektroniskt godkännande i ett onlineformulär, eller vid beställning via telefon. En beställning är bindande enligt detta Avtal, även om all nödvändig information för att slutföra Tjänsten ännu inte har lämnats av Kunden. Beställningar med saknad information förblir bindande och Kunden bekräftar att GCS Europe Ltd först kommer att slutföra beställningen när all korrekt information har lämnats. GCS Europe Ltd kommer att meddela Kunden om ytterligare information krävs, eller om någon lämnad information inte har accepterats av myndigheterna i de länder där registrering kommer att ske. GCS Europe Ltd förbehåller sig rätten att avslå alla beställningar utan att ange skäl, förutsatt att en full återbetalning ges till kunden.
 4. Kunden accepterar elektronisk kommunikation och lagring av dokument och information.
 5. Tjänsten ska betalas i förskott enligt priser fastställda av GCS Europe Ltd. Om en tjänst inte betalas, eller om en tjänst som betalats med kort, check eller på annat sätt, hålls inne eller annulleras, eller av någon annan anledning inte betalas korrekt till GCS Europe Ltd, är beställningen fortfarande bindande, och en korrekt betalning ska göras omedelbart. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta och dröjsmålsavgifter gälla enligt lag och sedvanlig praxis.
 6. Varken GCS Europe Ltd, eller GCS Europe Ltd anställda, agenter eller representanter, kan ge bindande garantier angående handläggningstiden för formulär eller registreringar, eftersom sådana handläggningstider i hög grad är beroende av utförandet av tjänster från statliga organ eller tredje part. På samma sätt kan ingen sådan person ge bindande försäkringar om att vissa företagsnamn eller varumärken är tillgängliga för registrering. Om en registrering av ett företag vägras kommer GCS Europe Ltd att meddela Kunden, som kommer att ändra eller ändra registreringsbegäran. Om en varumärkesregistrering vägras av registraren kommer GCS Europe Ltd att erbjuda en ny registrering för ett annat varumärke till självkostnadspris. Kunden är medveten om att statliga och offentliga avgifter som betalats för en misslyckad varumärkesregistrering normalt inte återbetalas av det statliga organet.
 7. Kunden samtycker till att förse GCS Europe Ltd med all relevant information och data relaterad till utförandet av Tjänsten – inklusive men inte begränsat till Kundens kontaktuppgifter. Kunden håller GCS Europe Ltd skadeslös för alla anspråk eller förluster som orsakats av brist på korrekt information tillhandahållen av Kunden, inklusive korrekt information om tidsfrister för inlämning. Kunden ska fylla i alla formulär efter bästa förmåga och garantera att all information som lämnas är korrekt och uppdaterad. Kunden är medveten om, och har bekantat sig med, alla personliga skyldigheter som kan uppstå från sådana befattningar som styrelseledamot, bolagssekreterare, aktieägare eller någon annan befattning relaterad till bildandet och driften av ett företag, i någon relevant jurisdiktion. Kunden bekräftar att han också har bekantat sig med andra konsekvenser av bildandet av sitt företag, inklusive alla skattekonsekvenser, och har sökt den nödvändiga professionella rådgivning som krävs för att fatta ett välgrundat beslut om att gå vidare med en sådan företagsbildning, och bekräftar att han har inte förlitat sig på någon information eller råd som erbjuds av GCS Europe Ltd.
 8. GCS Europe Ltd ansvar för eventuella fel eller defekter i utförandet av Tjänsten är begränsat till den ersättning som erhålls enligt detta kontrakt. GCS Europe Ltd har inget ansvar för indirekta förluster eller följdskador, eller förluster relaterade till ändringar i lagar eller offentliga regler.

Kunden ska hålla sig oskadlig mot och hålla GCS Europe Ltd anställda eller agenter skadeslösa för eventuella förluster som orsakats tredje part i samband med utförandet av Tjänsten, eller det faktum att Tjänsten av någon anledning inte kan utföras. Om tjänsten även inkluderar adresstjänster i Storbritannien, ska GCS Europe Ltd underlätta en sådan adress antingen direkt, genom en Chartered Secretary eller genom något annat företag eller individ med lämpliga referenser. Med undantag för denna skyldighet ansvarar inte GCS Europe Ltd för utförandet av adresstjänsten. En registrerad kontorstjänst avser endast post från myndigheterna i den jurisdiktion där adresstjänsten tillhandahålls och annan post kan returneras eller förstöras. Mottagen post kan öppnas och antingen hanteras direkt, om den omfattas av Tjänsten, eller vidarebefordras elektroniskt.

 1. Kunden bekräftar att något företag som bildas inte får användas för olagliga ändamål. Kunden är bekant med det faktum att GCS Europe Ltd anställda eller GCS Europe Ltd agenter kan vara bundna av lag att rapportera misstankar om penningtvätt eller olaglig verksamhet.
 2. Om tjänsten inkluderar företagssekreterartjänster, ska GCS Europe Ltd direkt erbjuda ett företagsorgan eller en individ för den rollen, eller tillhandahålla ett sådant företagsorgan eller en sådan person genom en partner, agent eller dotterbolag.
 3. Om Tjänsten inkluderar bildandet av ett aktiebolag utanför Storbritannien, ska GCS Europe Ltd komplettera ett utkast till avtalet och bolagsordningen baserat på uppgifter som tillhandahålls av Kunden. Kunden kan välja en revisor från GCS Europe Ltd lista över godkända revisorer om och när så krävs, dock ska Kunden betala kostnaden för revisorn och GCS Europe Ltd garanterar inte att revisorn kommer att acceptera uppdraget. För bildandet av ett aktiebolag utanför Storbritannien är kunden medveten om att ett lägsta aktiekapital kan krävas, utöver registreringsavgifter som krävs för att täcka kostnaderna för att registrera företaget hos lämplig myndighet.
 4. Kunden ska hålla GCS Europe Ltd uppdaterad om alla ändringar av företags- och personuppgifter, inklusive ändringar av företagsnamn, förändringar av styrelseledamöter eller styrelseuppgifter, ändringar av direkta och verkliga ägare och alla andra relevanta ändringar. Kunden ska också alltid förse GCS Europe Ltd med uppdaterade kontaktuppgifter, inklusive ett telefonnummer och en giltig e-postadress. Kunden är medveten om att GCS Europe Ltd efter eget gottfinnande kan besluta att skicka dokument och meddelanden helt och hållet via e-post eller andra elektroniska medel, eller att meddela eller försöka meddela Kunden om frågor som rör Tjänsten enbart per telefon.
 5. Om Tjänsten innehåller ändringar av företagsuppgifter, såsom överföring av aktier, byte av styrelse- eller styrelseinformation, byte av företagsnamn eller någon annan liknande förändring, ska GCS Europe Ltd förse Kunden med sådana formulär och dokument som behövs för att registrera ändringar och/eller slutföra sådana ändringar genom elektronisk arkivering. GCS Europe Ltd kommer att fylla i eller försöka fylla i formulär baserat på informationen som tillhandahålls av kunden, och är inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av felaktig eller ofullständig information som tillhandahålls av kunden. Kunden ska hålla GCS Europe Ltd skadeslös mot förlust som orsakas av sådan felaktig eller ofullständig information
 6. Om Tjänsten inkluderar hjälp med så kallad ”strike-off” i Storbritannien, är Kunden medveten om konsekvenserna av en sådan streck-off och de särskilda problem och risk för förlust som sådana handlingar kan orsaka. För sådan tjänst är GCS Europe Ltd inte ansvarigt för någon förlust eller skada som har orsakats.
 7. Kunden accepterar att GCS Europe Ltd kan lämna in alla formulär elektroniskt, inklusive formulär som har skickats till GCS Europe Ltd i pappersformat.
 8. Om Tjänsten, helt eller delvis, är en årlig eller återkommande tjänst, kommer detta avtal att förnyas automatiskt för ytterligare en period, förutsatt att ett meddelande om uppsägning inte har nått GCS Europe Ltd mer än 60 dagar före förnyelsedatumet. Kunden ska betala sådan tjänst med betal- eller kreditkort och Kunden accepterar att en automatisk debitering görs på kreditkortet vid tidpunkten för förnyelse kontinuerligt tills endera parten sägs upp enligt detta avtal.
 9. Med förbehåll för förelägganden eller någon domstol eller bindande myndighetsbeslut, ska GCS Europe Ltd iaktta klientens konfidentialitet avseende alla känsliga kunduppgifter, förutsatt att sådana detaljer inte redan är offentligt tillgängliga. Denna sekretess ska iakttas både under och efter tjänstgöringstiden. GCS Europe Ltd förbehåller sig rätten att bistå polisen och liknande statliga organ med information och kopior av dokument under alla utredningar.
 10. GCS Europe Ltd tillhandahåller inte tjänster till konsumenter. Själva arten av de produkter och tjänster som levereras gör att alla köp betraktas som professionella business-to-business-kontrakt. Som en professionell del kan Kunden inte göra anspråk på konsumenträttigheter eller anspråk på skydd enligt EU:s distansförsäljningsförordningar och är inte skyddad av någon rätt till en bestämmelse om befrielse. Som en allmän policy erbjuder GCS Europe Ltd inte rätten att ångra ett köp eller begära återbetalning. Begäran om annullering av en beställning eller hel eller partiell återbetalning kommer att övervägas från fall till fall och är efter eget gottfinnande av GCS Europe Ltd. Kunden är medveten om att GCS Europe Ltd inte får inkorporeras som en juridisk person i Kundens jurisdiktion och att GCS Europe Ltd inte får arbeta från en vanlig verksamhetsställe i detta land. För tjänster till kunder i Norge tas ett tillägg på 17,5 % ut.
 11. För dokumentations- och tydlighetsändamål förbehåller sig GCS Europe Ltd rätten att spela in telefonsamtal med kunden och behålla sådana inspelningar på obestämd tid.
 12. Inkasso och all annan återvinning av utestående belopp som GCS Europe Ltd är skyldig GCS Europe Ltd enligt detta avtal, inklusive frågor som rör huruvida parterna har ingått ett bindande avtal, omfattas av den nationella lagstiftningen där kunden är bosatt vid tidpunkten för ingåendet i detta avtal. För sådana anspråk enligt detta avtal är båda parter oåterkalleligt underkastade jurisdiktionen för domstolarna i samma jurisdiktion. Alla andra delar av detta avtal, eller alla andra frågor som härrör från detta avtal eller som uppstår eller är relaterade till tjänsterna, omfattas enbart av Bulgariens lagar, och parterna underkastar sig oåterkalleligen Bulgariens domstolar, med Bulgarien som överenskommet forum.
 13. Eventuella kortbetalningar gjorda med GCS Europe Ltd debiteras normalt inom 1-3 arbetsdagar efter att förauktorisation har gjorts på kortet eller beställningen gjord hos företaget.
 14. Leveranstider varierar från produkt till produkt, vilket kan ta från 1 till 30 dagar, beroende på tredjepartsregistratorer och banker. Leveranshastigheten beror också på hur snabbt kunden tillhandahåller den dokumentation som krävs av GCS Europe Ltd för att slutföra beställningen.

Företagsnamn: GCS Europe Ltd.

Företagsadress: GCS Europe EOOD -25, Georgi S. Rakovski Str Sofia 1202, Bulgaria

E-post: support@xgonline.org

Telefon: +46855801444

Scroll to Top